Menanggapi Erti Radikalisme

Terdapat setengah pihak yang sering mensinonimkam istilah radikal dengan Islam atau umatnya. Artikel di bahaw cuba mengupas isu ini.

 

(Nota: Artikel ini dipetik dan diubahsuai dari buku Kesederhanaan Dalam Islam Dalam Konteks Masyarakat Islam Singapura, terbitan Pergas, 2004)

 

Radikalisme[1]

 

Leopold Kohr menulis;

 

 “It is necessary to have a clear picture of what radicalism really means. Obviously it is an ideology urging change. But this would turn everybody into a radical. For who does not want change? Life itself is change – the change of seasons, of growth, of ageing, of generations. What characterises a radical is that he desires change at an accelerated pace. Hence the first criterium concerns a question of mood, of temperament. A radical is impatient. He wants change fast.

But so does a criminal anxious to kill a person long before his time is up; does this make him a radical too? There are quite a few who think so, and therefore reject all radicalism on grounds of temperament alone. But temperament alone is not the only element defining an ideology. It is also the purpose that counts.

And the purpose of radicalism is not just to bring about change fast, but to do so in order to improve the human lot. The emphasis is on the human, not the social, lot. Considering society’s practically indefinite span of life, no speed is needed to improve the social condition. Time’s process of evolution will take care of this in the same way as it has taken care of the condition of ant and bee societies whose present stage of social perfection it accomplished without the need of radical assistance.

But it is different with the human condition whose improvement must be accomplished within the brief span of life available to the individual. While society can thus wait, its citizens cannot. It is because of the latter that impatience and speed are both necessary and justified.

This gives us two defining elements of radicalism: impatient temperament, and a purpose benefiting the human person.

But while this excludes the criminal, it would qualify the Archbishop of Canterbury as a radical – a high minded reformer anxious both to improve the lot of individual man, and to achieve the results fast enough to improve his condition as long as he is still alive. Yet we know that the venerable clergyman does not quite fit our image of a radical.”[2]

 

Sekiranya radikalisme itu bermaksud satu perubahan yang menyeluruh, maka Islam sebagai satu cara hidup pastinya dalam melakukan perubahan dalam masyarakat pastinya akan menyelinap kesegenap aspek kehidupan manusia secara menyeluruh. Namun, ini tidak bermakna bahawa Islam akan merubah segala-galanya kerana Islam mengiktiraf kebaikan yang sedia ada, jika ia bersesuaian dengan prinsipnya.

 

Rasulullah s.a.w tidak merombak semua adat jahiliyah bangsa Arab, bahkan sebahagian darinya dikekalkan seperti amalan membayar diyat bagi kesalahan membunuh, memberi pertimbangan kepada kufu’ (cocok dan sedarjat) dalam pernikahan dan mudharabah dalam perniagaan.[3]

 

Sekiranya radikalisme bermaksud perubahan yang bersifat mendasar, maka Islam sememangnya mengutamakan perubahan dasar dalam melakukan perubahan dalam masyarakat bukan perubahan yang bersifat cabang atau kulit sahaja. Contoh perubahan dasar yang menjadi sasarannya ialah perubahan dalam sistem kepercayaan dan sistem nilai, bukan hanya pada aspek simbol semata-mata.

 

Dr. Yusuf Al-Qardhawi mengatakan bahawa antara kaedah dalam mempertimbangkan keutamaan ialah, Mengutamakan maslahat inti dan asasi di atas maslahat yang bagi perkara sampingan.”[4]

 

Jum’ah Amin Abdul Aziz mengemukakan kaedah dakwah, “Usul (Dasar) sebelum furu’ (cabang).”[5]

 

Perkara-perkara dasar yang menjadi tumpuan Islam ialah penanaman iman kepada Allah taala, iman kepada nabiNya dan kebenaran risalahnya, iman kepada hari Akhirat, syurga, neraka, pahala dan dosa, penegakan apa yang wajib, pencegahan apa yang haram dan akhir sekali pemupukan nilai-nilai asasi kehidupan seperti amanah, jujur, adil dan sabar.

 

Contoh dari Rasulullah s.a.w dalam persoalan ini ialah hadits berikut yang bermaksud

 

“Ada seorang badwi datang kepada Rasulullah s.a.w dengan rambut yang tidak teratur, maka orang itu berkata ‘Wahai Rasulullah! Beritahukan kepadaku apa yang diwajibkan oleh Allah kepadaku dari solat?’ Nabi berkata; ‘Solat lima waktu, kecuali jika kamu solat sunat.’ Ia bertanya ‘Apa yang Allah wajibkan kepadaku dari puasa?’ Nabi bersabda ‘Puasa di bulan Ramadhan, kecuali jika kamu ingin puasa sunat.’ Dan orang itu bertanya lagi ‘Beritahukan kepadaku apa yang Allah wajibkan kepadaku dari zakat?’Maka Rasulullah s.a.w memberitahu kepadanya tentang syariat Islam. Orang itu berkata ‘Demi Allah yang telah memuliakanmu dengan kebenaran, Demi Allah saya tidak akan menambah ibadah yang sunat dan tidak mengurangi yang diwajibkan oleh Allah kepadaku sedikit pun’ Rasulullah berkata ‘Beruntunglah jika dia benar’ atau ‘Dia akan masuk syurga jika jujur.” (Riwayat Al-Bukhari)

 

Jika yang dimaksudkan dengan radikalisme ialah hasrat untuk merubah dengan mendadak dan segera, maka Islam tidak sedemikian. Adalah menjadi sifat Islam untuk sentiasa melalui jalan tadarruj (bertahap-tahap) dalam melakukan perubahan.

 

Beberapa dalil akan prinsip tadarruj dalam Islam berkaitan perubahan:

 

a. Allah taala mencipta alam ini dengan bertahap-tahap.

 

Allah taala berfirman yang bermaksud:

 

 “Allah yang telah mencipta langit-langit  dan bumi dan apa yang di antara keduanya dalam tempoh enam hari kemudian dia duduk di atas arasy.” (As-Sajadah : 4)

 

b. Allah taala menurunkan Al-Quran secara beransur-ansur. Allah taala berfirman yang bermaksud:

 

 “Dan Al-Quran itu telah Kami turunkan dengan beransur-ansur agar kamu membacakannya perlahan-lahan kepada manusia dan Kami menurunkannya bahagian demi bahagian.” (Al-Isra’ : 106)

 

“Berkata orang-orang kafir ‘Mengapa Al-Quran itu tidak diturunkan kepadanya sekali gus?’ Demikianlah supaya Kami perkuat hatimu dengannya dan Kami membacakannya secara tartil (teratur dan benar).” (Al-Furqan : 32)

 

Aisyah r.a berkata yang bermaksud:

 

“Pertama kali dari sesuatu yang diturunkan oleh Al-Quran adalah surat-surat Al-Mufassal yang di dalamnya disebutkan mengenai syurga dan neraka. Sehingga ketika manusia sudah bersemangat melaksanakan Islam, maka turunlah kemudian tentang halal dan haram. Seandainya yang pertama kali turun adalah larangan ‘Janganlah kamu minum arak’ Nescaya mereka akan berkata ‘Kami tidak boleh meninggalkan arak untuk selama-lamanya’ Atau jika yang diturunkan ialah ‘Janganlah kamu berzina’ Nescaya mereka akan menjawab ‘Kami tidak boleh meninggalkan zina untuk selama-lamanya.” (Riwayat Al-Bukhari)

 

Hadits ini juga menjadi dalil akan fokus Islam terhadap aspek-aspek usul (dasar) dalam seruan dakwahnya.

 

c. Rasulullah s.a.w sentiasa menjaga prinsip tadarruj dalam mengubah kaumnya. Sabda beliau yang bermaksud:

 

“Seandainya bukan kerana kaummu yang masih kufur, maka aku akan meruntuhkan Ka`bah kemudian aku dirikan kembali atas asas binaan Ibrahim kerana orang Quraisy telah mengurangi dalam pembinaan Ka`bah dan membuat pintu (khusus).” (Riwayat Al-Bukhari)

 

Rasulullah s.a.w bersabda kepada Mu`az ketika menghantarnya ke Yaman yang bermaksud:

 

“Sesungguhnya engkau akan mendatangi kaum dari Ahli Kitab. Maka jika kamu telah datang kepada mereka, ajaklah mereka untuk bersyahadah bahawa sesungguhnya tiada tuhan selain Allah dan sesungguhnya Muhamad adalah Rasulullah. Jika mereka telah mentaatimu dengan ajakanmu itu, maka beritahukan kepada mereka bahawa Allah mewajibkan atas mereka solat lima waktu dalam sehari semalam. Jika mereka telah mentaati perintahmu, maka beritahulah kepada mereka bahawa Allah telah mewajibkan kepada mereka sedekah (zakat) yang diambil atau dipungut dari orang-orang kaya mereka kemudian dibahagikan kepada orang-orang miskin di antara mereka. Jika mereka telah mentaati perintahmu itu, maka janganlah kamu mengambil harta mereka yang berharga, dan takutilah kamu terhadap doa orang yang dizalimi. Sesungguhnya tidak ada hijab antara doa mereka dengan Allah.” (Riwayat Al-Bukhari)

 

d.   Beberapa syariat sendiri diturunkan secara bertahap-tahap seperti pengharaman arak   dan riba.

 

Kalau kita ingin mengaitkan radikalisme pada Islam, maka ia adalah radikalisme minus pelampauan, pengganasan dan perubahan mendadak.

 

Malangnya terdapat segolongan manusia yang melemparkan gelaran-gelaran dan sifat-sifat ke atas Islam bukan kerana apa-apa kecuali perkara dasar yang menjadi fokus perubahan Islam tidak sejajar dengan kepentingan dan nafsu mereka. Mereka tidak bersedia untuk menerima keberadaan Islam dengan prinsip dasarnya, walau pun para pendakwahnya menyeru dengan cara yang aman dan jauh dari pendekatan yang mendadak dan revolusi.

 

Perubahan mendasar yang diseru oleh Islam itu dinamakan sebagai radikal. Mereka yang berpegang dengan prinsip Islam pula digelar sebagai fundamentalis.

 

Kepada mereka ini, kita hanya berkata;

 

“Maka hukumlah apa yang kamu hendak hukumkan. Sesungguhnya kamu hanya berhukum di dunia ini sahaja.” (Taha : 72)

 [1] Bermaksud secara menyeluruh (tidak sedikit atau terbatas), secara menjejaskan (mengubah dan sebagainya) aspek atau sifat asas sesuatu perubahan, memperjuangkan (menyokong atau cenderung kepada) perubahan-perubahan dasar pada bidang atau keadaan politik (ketatanegaraan, ekonomi, sosial dan lain-lain). Dewan Bahawa & Pustaka, Kamus Dewan (Edisi Baru), 1989.

 

Merriam-Webster Dictionary, http://www.m-w.com/cgi-bin/dictionary

Main Entry: 1rad·i·cal
Etymology: Middle English, from Late Latin radicalis, from Latin radic-, radix root — more at ROOT

 1 : of, relating to, or proceeding from a root: as a (1) : of or growing from the root of a plant <radical tubers> (2) : growing from the base of a stem, from a rootlike stem, or from a stem that does not rise above the ground <radical leaves> b : of, relating to, or constituting a linguistic root c : of or relating to a mathematical root d : designed to remove the root of a disease or all diseased tissue <radical surgery>
2 : of or relating to the origin : FUNDAMENTAL
3 a : marked by a considerable departure from the usual or traditional : EXTREME b : tending or disposed to make extreme changes in existing views, habits, conditions, or institutions c : of, relating to, or constituting a political group associated with views, practices, and policies of extreme change d : advocating extreme measures to retain or restore a political state of affairs radical right>
4 slang : EXCELLENT, COOL


rad·i·cal·ness noun

 

Merriam-Webster Thesuarus, http://www.m-w.com/cgi-bin/thesaurus?book=Thesaurus&va=radical

 

Entry Word: radical
Function: adjective

Text:

1 Synonyms FUNDAMENTAL 1, basal, basic, bottom, foundational, meat-and-potatoes, primary, underlying
Related Word cardinal, essential, vital; constitutional, inherent, intrinsic

Antonyms superficial
2 Synonyms EXTREME 3, extremist, fanatic, rabid, revolutional, revolutionary, revolutionist, ultra, ultraist
3 Synonyms LIBERAL 3, advanced, broad, broad-minded, progressive, tolerant, wideBottom of Form
 

[3] Dr. Wahbah Az-Zuhaili, Usul Fiqh Al-Islami, jld 2, ms 833-834.

[4] Dr. Yusuf Al-Qardhawi, Fiqh Al-Awlawiyat Dirasat Jadidah Fi Dhau’ Al-Quran Wa As-Sunnah, ms 28.

[5] Jum`ah Amin Abdul Aziz, Fiqh Dakwah; Prinsip Dan Kaidah Asasi Da`wah Islamiah (terj. Ad-Da`wah; Qawa`id Wa Usul), ms 313-320.